HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Nêu và phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
3. Phân tích cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa.
5. Phân tích luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
6. Hãy nêu một tấm gương sáng về sự cống hiến cho đất nước, qua đó xác định trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.
7. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất tổng quát của CNXH ở Việt Nam
8. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
9. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng gì? Hãy xác định trách nhiệm của bản thân.
10. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.
11. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên hệ công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh ở nước ta hiện nay. Xác định trách nhiệm của bản thân.
12. Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về lực lượng đại đoàn kết dân tộc.
13. Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về những nguyên tắc đoàn kết quốc tế. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong điều kiện hiện nay.
14. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân. Liên hệ việc đẩy mạnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay. xác định trách nhiệm bản thân trong xây dựng Nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả.
15. Quan điểm của Hồ Chí Minh về hoạt động quản lý Nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống. Liên hệ thực tiễn và xác định trách nhiệm của bản thân.
16. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ đức, đủ tài. Xác định phương hướng phấn đấu của bản thân trong học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.
17. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của văn hoá và về văn hóa giáo dục. Liên hệ việc thực hiện chức năng văn hóa của giáo dục nước ta hiện nay và xác định trách nhiệm của bản thân.
18. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức mới. Liên hệ vào việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên và bản thân.
19. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Liên hệ vào việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên và bản thân.
20. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và tầm quan trọng của chiến lược “trồng người” trong sự nghiệp cách mạng. Liên hệ việc thực hiện chiến lược "trồng người" ở nước ta hiện nay và xác định trách nhiệm của bản thân.